Báo cáo tổng hợp năm 2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Nguồn lực


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 340 100%
Số cán bộ y tế làm việc trong lĩnh vực theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS 40 11.8%
Tổng số cán bộ thực hiện chương trình HIV/AIDS 300 88.2%