Báo cáo tổng hợp năm 2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Nguồn lực


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 300 100%
Truyền thông và huy động cộng đồng 150 50%
Tư vấn, xét nghiệm 35 11.7%
Theo dõi và đánh giá 40 13.3%
Chăm sóc và điều trị 45 15%
Can thiệp giảm tác hại 30 10%