Báo cáo tổng hợp năm 2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Nguồn lực


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3 100%
Có BHYT 2 66.7%
Không có BHYT 1 33.3%