Báo cáo tổng hợp năm 2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Nguồn lực


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 8 100%
Ngân sách TW 3 37.5%
Ngân sách địa phương 2 25%
Ngân sách từ tài trợ/viện trợ, 2 25%
Nguồn khác 1 12.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 165 100%
Dự phòng và tiếp cận cộng đồng 55 33.3%
Xét nghiệm HIV 44 26.7%
Điều trị ARV 33 20%
Chương trình Methadone 22 13.3%
Theo dõi và đánh giá 11 6.7%