Báo cáo tổng hợp quý I/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 119 100%
Nam 118 99.2%
Nữ 1 0.8%