Báo cáo tổng hợp quý I/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 695 100%
Nam 694 99.9%
Nữ 1 0.1%