Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9593 100%
Nam 7582 79%
Nữ 2011 21%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9593 100%
<15 163 1.7%
15 – 24 235 2.4%
25 - 34 2540 26.5%
35 – 44 4752 49.5%
>45 1903 19.9%