Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9606 100%
Nam 7593 79%
Nữ 2013 21%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9606 100%
<15 165 1.7%
15 – 24 237 2.5%
25 - 34 2542 26.5%
35 – 44 4755 49.5%
>45 1907 19.8%