Báo cáo tổng hợp năm 1997

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Chỉ số 3.2. Số người nhiễm HIV hiện đang điều trị ARV 589 100%