Báo cáo tổng hợp năm 2016

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Nam 0%
Nữ 0%