Báo cáo tổng hợp tháng 01/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 9 100%
Nam 9 100%
Nữ 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 9 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 5 55.6%
35 – 44 4 44.4%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 9 100%
Chưa điều trị 2 22.2%
Đang điều trị 3 33.3%
Khác (Bỏ trị; Chuyển đi) 4 44.4%