Báo cáo tổng hợp tháng 05/2018

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9 100%
Nam 9 100%
Nữ 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 6 66.7%
35 – 44 3 33.3%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9 100%
Chưa điều trị 1 11.1%
Đang điều trị 1 11.1%
Khác (Bỏ trị; Chuyển đi) 7 77.8%