Báo cáo tổng hợp tháng 05/2018

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 44 100%
Nam 30 68.2%
Nữ 14 31.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 44 100%
<15 1 2.3%
15 – 24 3 6.8%
25 - 34 17 38.6%
35 – 44 13 29.5%
>45 10 22.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 44 100%
Nghiện chích ma tuý 24 54.5%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 2 4.5%
Mẹ truyền cho con 1 2.3%
Tình dục khác giới 16 36.4%
Khác 1 2.3%