Báo cáo tổng hợp tháng 01/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 5108 100%
Nam 3656 71.6%
Nữ 1452 28.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 5108 100%
<15 124 2.4%
15 – 24 197 3.9%
25 - 34 1909 37.4%
35 – 44 2246 44%
>45 632 12.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 5108 100%
Nghiện chích ma tuý 3321 65%
Phụ nữ bán dâm 38 0.7%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 82 1.6%
Mẹ truyền cho con 147 2.9%
Khác 1520 29.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 5108 100%
Hiện đang ở địa phương 3856 75.5%
Đi làm ăn xa 462 9%
Đi trại 394 7.7%
Chuyển đi nơi khác 278 5.4%
Mất dấu 47 0.9%
Khác (Đi trại; Chưa xác định) 71 1.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 5108 100%
Chưa điều trị 820 16.1%
Chờ điều trị 4 0.1%
Đang điều trị 3914 76.6%
Bỏ trị 233 4.6%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 137 2.7%