Báo cáo tổng hợp tháng 05/2018

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5575 100%
Nam 3951 70.9%
Nữ 1624 29.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5575 100%
<15 143 2.6%
15 – 24 195 3.5%
25 - 34 1887 33.8%
35 – 44 2540 45.6%
>45 810 14.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5575 100%
Nghiện chích ma tuý 3526 63.2%
Phụ nữ bán dâm 37 0.7%
Nam có quan hệ tình dục với nam 2 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 114 2%
Mẹ truyền cho con 173 3.1%
Khác 1723 31%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5575 100%
Hiện đang ở địa phương 4280 76.8%
Đi làm ăn xa 504 9%
Đi trại 400 7.2%
Chuyển đi nơi khác 289 5.2%
Mất dấu 47 0.8%
Chưa xác định 55 1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5575 100%
Chưa điều trị 799 14.3%
Chờ điều trị 12 0.2%
Đang điều trị 4395 78.8%
Bỏ trị 271 4.9%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 98 1.8%