Báo cáo tổng hợp tháng 05/2018

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5581 100%
Nam 3956 70.9%
Nữ 1625 29.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5581 100%
<15 143 2.6%
15 – 24 195 3.5%
25 - 34 1886 33.8%
35 – 44 2544 45.6%
>45 813 14.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5581 100%
Nghiện chích ma tuý 3530 63.3%
Phụ nữ bán dâm 37 0.7%
Nam có quan hệ tình dục với nam 2 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 114 2%
Mẹ truyền cho con 173 3.1%
Tình dục khác giới 1484 26.6%
Khác 241 4.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5581 100%
Hiện đang ở địa phương 4287 76.8%
Đi làm ăn xa 502 9%
Đi trại 399 7.1%
Chuyển đi nơi khác 291 5.2%
Mất dấu 47 0.8%
Chưa xác định 55 1.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5581 100%
Chưa điều trị 823 14.7%
Chờ điều trị 12 0.2%
Đang điều trị 4369 78.3%
Bỏ trị 277 5%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 100 1.8%