Báo cáo tổng hợp tháng 01/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 3835 100%
Nam 3490 91%
Nữ 345 9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 3835 100%
<15 22 0.6%
15 – 24 30 0.8%
25 - 34 725 18.9%
35 – 44 2185 57%
>45 873 22.8%