Báo cáo tổng hợp tháng 05/2018

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3985 100%
Nam 3612 90.6%
Nữ 373 9.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3985 100%
<15 18 0.5%
15 – 24 39 1%
25 - 34 641 16.1%
35 – 44 2199 55.2%
>45 1088 27.2%