Báo cáo tổng hợp tháng 05/2018

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 19170 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 9563 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 3988 20.8%
Số người nhiễm HIV còn sống 5575 29.1%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 44 0.2%