Báo cáo tổng hợp tháng 01/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 17868 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 8920 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 3837 21.5%
Số người nhiễm HIV còn sống 5083 28.4%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 28 0.2%