Báo cáo tổng hợp tháng 01/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 17914 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 8943 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 3835 21.4%
Số người nhiễm HIV còn sống 5108 28.5%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 28 0.2%