Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3467 100%
Phác đồ bậc 1 3389 97.8%
Phác đồ bậc 2 78 2.2%