Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3430 100%
Phác đồ bậc 1 3352 50%
Phác đồ bậc 2 78 48.9%