Báo cáo tổng hợp tháng 01/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 8943 100%
Nam 7146 79.9%
Nữ 1797 20.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 8943 100%
<15 146 1.6%
15 – 24 227 2.5%
25 - 34 2634 29.5%
35 – 44 4431 49.5%
>45 1505 16.8%