Báo cáo tổng hợp tháng 05/2018

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9563 100%
Nam 7566 79.1%
Nữ 1997 20.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9563 100%
<15 161 1.7%
15 – 24 234 2.4%
25 - 34 2528 26.4%
35 – 44 4742 49.6%
>45 1898 19.9%