Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thị xã Thái Hòa - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 294 100%
Nam 244 83%
Nữ 50 17%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 294 100%
<15 2 0.7%
15 – 24 5 1.7%
25 - 34 44 15%
35 – 44 176 59.9%
>45 67 22.7%