Báo cáo tổng hợp năm 1997

Thị xã Thái Hòa - Nhóm chỉ số Dịch tễ