Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Thái Hòa - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 152 100%
Nam 114 75%
Nữ 38 25%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 152 100%
<15 2 1.3%
15 – 24 4 2.6%
25 - 34 31 20.4%
35 – 44 93 61.2%
>45 22 14.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 152 100%
Nghiện chích ma tuý 106 69.7%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 5 3.3%
Tình dục khác giới 34 22.4%
Khác 7 4.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 152 100%
Hiện đang ở địa phương 110 72.4%
Đi làm ăn xa 12 7.9%
Đi trại 14 9.2%
Chuyển đi nơi khác 5 3.3%
Mất dấu 2 1.3%
Chưa xác định 9 5.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 152 100%
Chưa điều trị 24 15.8%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 115 75.7%
Bỏ trị 6 3.9%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 7 4.6%