Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Thái Hòa - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 136 100%
Nam 124 91.2%
Nữ 12 8.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 136 100%
<15 0 0%
15 – 24 1 0.7%
25 - 34 10 7.4%
35 – 44 82 60.3%
>45 43 31.6%