Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Thái Hòa - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 578 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 288 49.8%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 136 23.5%
Số người nhiễm HIV còn sống 152 26.3%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 2 0.4%