Báo cáo tổng hợp năm 2016

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 6000 100%
Nam 2100 35%
Nữ 900 65%