Báo cáo tổng hợp năm 1997

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Nguồn ngân sách Đơn vị (TrĐ) 0%
Ngân sách TW 0%
Ngân sách địa phương 0%
Ngân sách từ tài trợ/viện trợ, 0%
Nguồn khác 0%