Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 72 100%
Nam 54 75%
Nữ 18 25%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 72 100%
<15 2 2.8%
15 – 24 0 0%
25 - 34 25 34.7%
35 – 44 32 44.4%
>45 13 18.1%