Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 53 100%
Nam 37 69.8%
Nữ 16 30.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 53 100%
<15 1 1.9%
15 – 24 0 0%
25 - 34 19 35.8%
35 – 44 24 45.3%
>45 9 17%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 53 100%
Nghiện chích ma tuý 30 56.6%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 1 1.9%
Mẹ truyền cho con 1 1.9%
Khác 21 39.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 53 100%
Hiện đang ở địa phương 38 71.7%
Đi làm ăn xa 10 18.9%
Đi trại 2 3.8%
Chuyển đi nơi khác 3 5.7%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 53 100%
Chưa điều trị 11 20.8%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 40 75.5%
Bỏ trị 1 1.9%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 1 1.8%