Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 142 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 71 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 19 13.4%
Số người nhiễm HIV còn sống 52 36.6%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%