Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 144 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 72 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 19 13.2%
Số người nhiễm HIV còn sống 53 36.8%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%