Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thị xã Cửa Lò - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 124 100%
Nam 89 71.8%
Nữ 35 28.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 124 100%
<15 2 1.6%
15 – 24 1 0.8%
25 - 34 23 18.5%
35 – 44 69 55.6%
>45 29 23.5%