Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Cửa Lò - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 79 100%
Nam 53 67.1%
Nữ 26 32.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 79 100%
<15 2 2.5%
15 – 24 1 1.3%
25 - 34 22 27.8%
35 – 44 35 44.3%
>45 19 24.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 79 100%
Nghiện chích ma tuý 42 53.2%
Phụ nữ bán dâm 1 1.3%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 2 2.5%
Tình dục khác giới 31 39.2%
Khác 3 3.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 79 100%
Hiện đang ở địa phương 63 79.7%
Đi làm ăn xa 7 8.9%
Đi trại 2 2.5%
Chuyển đi nơi khác 2 2.5%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 5 6.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 79 100%
Chưa điều trị 13 16.5%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 57 72.2%
Bỏ trị 4 5.1%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 5 6.2%