Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Cửa Lò - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 43 100%
Nam 36 83.7%
Nữ 7 16.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 43 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 0 0%
35 – 44 34 79.1%
>45 9 20.9%