Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thị xã Cửa Lò - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 244 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 122 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 43 17.6%
Số người nhiễm HIV còn sống 79 32.4%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%