Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1841 100%
Nam 1567 85.1%
Nữ 274 14.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1841 100%
<15 15 0.8%
15 – 24 16 0.9%
25 - 34 120 6.5%
35 – 44 1192 64.7%
>45 498 27.1%