Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 888 100%
Nam 667 75.1%
Nữ 221 24.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 888 100%
<15 15 1.7%
15 – 24 14 1.6%
25 - 34 86 9.7%
35 – 44 580 65.3%
>45 193 21.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 888 100%
Nghiện chích ma tuý 607 68.4%
Phụ nữ bán dâm 9 1%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 13 1.5%
Mẹ truyền cho con 28 3.2%
Tình dục khác giới 183 20.6%
Khác 48 5.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 888 100%
Hiện đang ở địa phương 566 63.7%
Đi làm ăn xa 79 8.9%
Đi trại 112 12.6%
Chuyển đi nơi khác 116 13.1%
Mất dấu 13 1.5%
Chưa xác định 2 0.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 888 100%
Chưa điều trị 263 29.6%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 581 65.4%
Bỏ trị 30 3.4%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 14 1.6%