Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 885 100%
Nam 664 75%
Nữ 221 25%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 885 100%
<15 15 1.7%
15 – 24 14 1.6%
25 - 34 86 9.7%
35 – 44 578 65.3%
>45 192 21.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 885 100%
Nghiện chích ma tuý 604 68.2%
Phụ nữ bán dâm 9 1%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 13 1.5%
Mẹ truyền cho con 28 3.2%
Khác 231 26.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 885 100%
Hiện đang ở địa phương 563 63.6%
Đi làm ăn xa 79 8.9%
Đi trại 112 12.7%
Chuyển đi nơi khác 116 13.1%
Mất dấu 13 1.5%
Chưa xác định 2 0.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 885 100%
Chưa điều trị 264 29.8%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 578 65.3%
Bỏ trị 29 3.3%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 14 1.6%