Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 949 100%
Nam 898 94.6%
Nữ 51 5.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 949 100%
<15 0 0%
15 – 24 2 0.2%
25 - 34 31 3.3%
35 – 44 612 64.5%
>45 304 32%