Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3669 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 1834 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 949 25.9%
Số người nhiễm HIV còn sống 885 24.1%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 1 0%