Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3673 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 1836 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 948 25.8%
Số người nhiễm HIV còn sống 888 24.2%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 1 0%