Báo cáo tổng hợp tháng 01/1997

Huyện Yên Thành - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 0 0%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 0 0%
Số người nhiễm HIV còn sống 0 0%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%