Báo cáo tổng hợp năm 1997

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dịch tễ