Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1053 100%
Nam 832 79%
Nữ 221 21%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1053 100%
<15 10 0.9%
15 – 24 21 2%
25 - 34 301 28.6%
35 – 44 544 51.7%
>45 177 16.8%