Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 430 100%
Nam 279 64.9%
Nữ 151 35.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 430 100%
<15 7 1.6%
15 – 24 9 2.1%
25 - 34 172 40%
35 – 44 200 46.5%
>45 42 9.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 430 100%
Nghiện chích ma tuý 249 57.9%
Phụ nữ bán dâm 16 3.7%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 3 0.7%
Mẹ truyền cho con 9 2.1%
Tình dục khác giới 140 32.6%
Khác 13 3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 430 100%
Hiện đang ở địa phương 281 65.3%
Đi làm ăn xa 63 14.7%
Đi trại 57 13.3%
Chuyển đi nơi khác 23 5.3%
Mất dấu 3 0.7%
Chưa xác định 3 0.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 430 100%
Chưa điều trị 57 13.3%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 303 70.5%
Bỏ trị 62 14.4%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 8 1.8%