Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 610 100%
Nam 545 89.3%
Nữ 65 10.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 610 100%
<15 3 0.5%
15 – 24 12 2%
25 - 34 123 20.2%
35 – 44 340 55.7%
>45 132 21.6%