Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 2084 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 1040 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 610 29.3%
Số người nhiễm HIV còn sống 430 20.6%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 4 0.2%