Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Thanh Chương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1 100%
Nam 0 0%
Nữ 1 100%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 1 100%
35 – 44 0 0%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1 100%
Chưa điều trị 1 100%
Đang điều trị 0 0%
Khác (Bỏ trị; Chuyển đi) 0 0%