Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Thanh Chương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 213 100%
Nam 155 72.8%
Nữ 58 27.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 213 100%
<15 1 0.5%
15 – 24 1 0.5%
25 - 34 102 47.9%
35 – 44 85 39.9%
>45 24 11.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 213 100%
Nghiện chích ma tuý 132 62%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 1 0.5%
Tình dục khác giới 66 31%
Khác 14 6.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 213 100%
Hiện đang ở địa phương 160 75.1%
Đi làm ăn xa 22 10.3%
Đi trại 20 9.4%
Chuyển đi nơi khác 4 1.9%
Mất dấu 6 2.8%
Chưa xác định 1 0.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 213 100%
Chưa điều trị 21 9.9%
Chờ điều trị 1 0.5%
Đang điều trị 183 85.9%
Bỏ trị 7 3.3%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 1 0.4%