Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Thanh Chương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 153 100%
Nam 134 87.6%
Nữ 19 12.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 153 100%
<15 0 0%
15 – 24 1 0.7%
25 - 34 46 30.1%
35 – 44 79 51.6%
>45 27 17.6%