Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Thanh Chương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 733 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 366 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 153 20.9%
Số người nhiễm HIV còn sống 213 29.1%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 1 0.1%