Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Nguồn lực


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 6 100%
Ngân sách TW 2 33.3%
Ngân sách địa phương 2 33.3%
Ngân sách từ tài trợ/viện trợ, 1 16.7%
Nguồn khác 1 16.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 120 100%
Dự phòng và tiếp cận cộng đồng 40 33.3%
Xét nghiệm HIV 32 26.7%
Điều trị ARV 25 20.8%
Chương trình Methadone 15 12.5%
Theo dõi và đánh giá 8 6.7%