Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Quỳ Hợp - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 394 100%
Nam 308 78.2%
Nữ 86 21.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 394 100%
<15 11 2.8%
15 – 24 31 7.9%
25 - 34 136 34.5%
35 – 44 164 41.6%
>45 52 13.2%