Báo cáo tổng hợp năm 1997

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ