Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5 100%
Nam 2 40%
Nữ 3 60%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 2 40%
35 – 44 2 40%
>45 1 20%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5 100%
Nghiện chích ma tuý 2 40%
Phụ nữ bán dâm 1 20%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 2 40%
Mẹ truyền cho con 0 0%
Tình dục khác giới 0 0%
Khác 0 0%