Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 579 100%
Nam 431 74.4%
Nữ 148 25.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 579 100%
<15 12 2.1%
15 – 24 23 4%
25 - 34 248 42.8%
35 – 44 235 40.6%
>45 61 10.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 579 100%
Nghiện chích ma tuý 413 71.3%
Phụ nữ bán dâm 1 0.2%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 12 2.1%
Mẹ truyền cho con 12 2.1%
Khác 141 24.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 579 100%
Hiện đang ở địa phương 542 93.6%
Đi làm ăn xa 19 3.3%
Đi trại 7 1.2%
Chuyển đi nơi khác 8 1.4%
Mất dấu 1 0.2%
Chưa xác định 2 0.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 579 100%
Chưa điều trị 26 4.5%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 531 91.7%
Bỏ trị 13 2.2%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 9 1.6%