Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 303 100%
Nam 282 93.1%
Nữ 21 6.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 303 100%
<15 3 1%
15 – 24 3 1%
25 - 34 65 21.5%
35 – 44 156 51.5%
>45 76 25%