Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 882 100%
Nam 713 80.8%
Nữ 169 19.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 882 100%
<15 15 1.7%
15 – 24 26 2.9%
25 - 34 313 35.5%
35 – 44 391 44.3%
>45 137 15.6%